TANITIM

Merkezin amacı; yaşlı sağlığına yönelik sosyal politikaların oluşturulmasına ve planların uygulanmasına katkıda bulunmak, makro ve mikro düzeyde yaşlı refahı alanında araştırma, eğitim ve uygulamaya yönelik projeler yürütmek ve bunlara dayalı yayınlar yapmak, yaşlılar için sürdürülebilir eğitim ve uygulama modelleri geliştirmek, sağlıklı ve kaliteli bir yaşlanmanın gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara öncülük etmektir.

Merkezin faaliyet alanları;

a) Yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal ve psikolojik açıdan iyileştirilmelerinin sağlanması için çalışmalar yapmak; bunun için Üniversite dışındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlarla, yerel yönetimlerle işbirliği gerçekleştirerek yaşlılara yönelik, yaşlı sağlığı ve bakım merkezlerinin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

b) Yaşlı sağlığı ve bakımı alanında; bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasına destek vermek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışma imkânlarını geliştirmek, yapılan araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılar ve yayınlar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak,

c) Yaşlanmaya bağlı görülme sıklığı artan tüm hastalıklar ile ilgili tanı yöntemlerini geliştirmek; güncel takip, tedavi ve bakım planları yapmak ve uygulamak; yaşlılıkta görülen bu hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik araştırmalar planlamak ve uygulamak,

ç) Kamu ve özel sektör kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bu alana ilişkin çalışmaları olan kişilerle işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet değişimi sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek,

d) Üniversitenin ilgili birimleri ve ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, bu alanda her seviyede öğrenci, öğretim elemanı ve diğer personelin eğitilmesine yardımcı olmak ve eğitim toplantıları düzenlemek,

e) Yaşlılık ve yaşlanma konusunda yapılan eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile toplumsal farkındalık oluşturmak; bu yolla yaşlının toplumda ve aile içinde kabulünü artırmaya yönelik eğitim ve hizmetler planlamak ve uygulamak,

f) Yatağa bağımlı yaşlılara ilişkin bakım hizmetleri geliştirmek ve yeni programlar üretmek,

g) Yaşlı sağlığını ilgilendiren konularda Üniversite içindeki diğer birimlerde yürütülmekte olan faaliyetlerin geliştirilmesi için işbirliği yapmak, yeni faaliyetlerin başlatılması için öncülük etmek,

ğ) Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri ve benzer birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar düzenlemek,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, panel, kurs, yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınları desteklemek,

ı) Merkezin amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik